Algemene Voorwaarden

  1. Algemeen: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, transport en facturatie uitgaande van Joy, en op alle overeenkomsten waarbij Joy contractspartij is, voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, tenzij en slechts voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen.

  2. Aanbiedingen – offertes: Alle aanbiedingen en offertes van Joy, alsmede de door haar verstrekte gegevens, zijn steeds vrijblijvend, gelden slechts ten titel van inlichting en binden Joy niet. Offertes leiden pas tot een overeenkomst wanneer ze na aanvaarding door de koper schriftelijk door beide partijen worden bevestigd. De in offertes opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gedurende dertig (30) dagen vanaf de datum van de offerte.

  3. Specificaties: Joy behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de eerder door haar gecommuniceerde productspecificaties, in het geval deze het gevolg zijn van de technische evolutie van de producten of economische voorwaarden. Joy waarborgt bij een eventuele gewijzigde productspecificatie zo gelijkwaardig mogelijke functionaliteiten en prestaties van het geleverde product.

  4. Prijzen: De prijzen opgegeven door Joy zijn gebaseerd op geldende fabrieksprijzen en onderworpen aan koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten, heffingen, belastingen en tarieven zoals gekend op het ogenblik van de aanbieding. Joy behoudt zich het recht voor om de prijzen te verhogen indien één of meer van voorgaande elementen zouden verhogen. Indien er prijsstijgingen zijn na bestelling en voor levering, dan wordt door Joy contact opgenomen met de klant vooraleer er effectief geleverd wordt.

  5. Transport: De levering geschiedt in principe vanuit het magazijn van de leverancier waar het product wordt aangekocht, tenzij anders overeengekomen. De producten zijn geheel voor rekening en risico van de klant vanaf het moment dat zij het pand van de leverancier verlaten. Elke schade aan of verlies van een product tijdens het transport in opdracht van Joy dient integraal verhaald te worden op de transporteur.

  6. Levertijden: De door Joy vooropgestelde leveringstermijnen zijn indicatief en binden Joy niet. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen zal Joy in geval van vertraagde levering in geen geval gehouden zijn tot enige boete. Vertraagde leveringen geeft de afnemer ook niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Ingeval de afnemer gehouden is tot de betaling van voorschotten voor de levering van een product, geeft het in gebreke blijven van de afnemer Joy het recht om de levering van het product uit te stellen totdat de afnemer zijn verplichtingen is nagekomen.

  7. Waarborg: De klant kan zich ten aanzien van Joy slechts beroepen op de garantie en de duur daarvan, die door de fabrikant, importeur of hoofdverdeler van een product rechtstreeks ten voordele van de eindgebruikers wordt gegeven. Met betrekking tot producten waarvoor Joy naleveringsservices verleent kan Joy de klant hiervoor doorverwijzen naar een onderneming die wel deze services verleent. De wijze waarop een defect behandeld moet worden, wordt uitsluitend door de fabrikant van het product bepaald. De kosten voor het eventuele transport naar de fabrikant zijn steeds ten laste van de klant. Joy kan slechts in een onmiddellijke omruiling van een defect product voorzien als dit door de fabrikant wordt ondersteund. De klant brengt de producten op zijn kosten naar de onderhoudsdienst van Joy, tenzij er voor de betrokken producten standaard door de fabrikant een andere garantieformule voorzien is. De garantie betreft materiaal- en constructiefouten, en is beperkt tot herstelling of vervanging van defecte onderdelen naar keuzen van Joy. De vervangen onderdelen worden eigendom van Joy.

  8. Uitsluiting van waarborg: Zijn in geen geval gedekt door enige waarborg: de tussenkomsten van Joy ten gevolge verkeerd of abnormaal gebruik of bediening van het product; nalatigheid van de klant of zijn aangestelden; brand; defecten aan de elektrische installatie en bedrading; vallen of inbrengen van vreemde voorwerpen; ongevallen; vandalisme; gebruik in een niet passende omgeving en atmosfeer; schade door statische elektriciteit; niet nakomen door de klant van lokaalspecificaties; onterechte oproepen; schade ten gevolge van herstellingen, onderhoud, aanpassingen of wijzigingen door personen, daartoe niet door Joy vooraf schriftelijk gemachtigd, en de schade die daaruit voortvloeit; onregelmatige werking van apparatuur, waarmee de geleverde producten verbonden werden; schade of defect veroorzaakt door software, interfaces, of het gebruik van media en/of gebruiksbenodigdheden, die niet door Joy werden geleverd; elke terugzending aan ons adres zonder onze schriftelijke en voorafgaande toestemming; vervanging of herstelling van onderdelen waarvan de normale levensduur kleiner is dan de garantieperiode omwille van hun snelle slijtage (zoals bv. lampen, beeldbuizen, …); de vervanging en/of reiniging van media- en gebruiksbenodigdheden zoals doch niet beperkt tot diskettes, printlinten, printkoppen, inkt; het wijzigen van de karakteristieken, het toevoegen of verwijderen van onderdelen. Boeken worden enkel vervangen in het geval van een misdruk. Software op diskette, CD, DVD of andere drager kan nooit omgeruild worden indien de verpakking reeds werd geopend.

  9. Installaties en interventies: Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen zal de klant zelf zorg dragen voor installatie van de producten. Ingeval van installatie door Joy zal de klant alle voor de uitvoering van de prestaties nodige faciliteiten (zoals o.m. vrije toegang tot de producten en de daarmee verbonden producten, documentatie voor het stellen van de diagnose, elektrische stroom, telefoon, aanwezigheid van een personeelslid van de klant dat de producten persoonlijk gebruikt en op de hoogte is van de noden van zijn bedrijf en dat alle van de klant vereiste bijstand verleent, …) ter beschikking stellen. Een installatie die niet kan doorgaan omwille van het ontbreken van de voornoemde faciliteiten, zal door Joy afzonderlijk gefactureerd worden.

  10. Betaling: De betaling van alle factuurbedragen dient contant bij levering of afhaling te geschieden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De betaling geschiedt zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengekomen, en op de door Joy aangegeven wijze. Bij gebreke aan betaling zal op het factuurbedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van tien (10) %, met een minimum van € 50. Joy zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en/of de lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren en de geleverde producten onverwijld op kosten van de afnemer te doen ophalen.

  11. Eigendomsvoorbehoud: De eigendom van de geleverde goederen gaat slechts over op de afnemer, wanneer deze aan al zijn verplichtingen ten aanzien van Joy heeft voldaan. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de afnemer is overgegaan, is deze niet gerechtigd de geleverde goederen te vervreemden, te verpanden of met een zakelijk recht te bezwaren ten behoeve van derden.

  12. Overmacht: Joy zal in geval van overmacht, zoals doch niet beperkt tot bv. oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, staking of uitsluiting, brand, bliksem, overspanning, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoersapparaat, ziekte of ongeval onder het personeel van Joy, of bedrijfsstoornis of tekortkoming vanwege de leveranciers van Joy, steeds het recht hebben om, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de koop van rechtswege te ontbinden, zonder dat Joy in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

  13. Klachten: Alle klachten inzake niet-conformiteit en/of zichtbare gebreken in verband met de geleverde producten en diensten dienen bij de levering aan Joy te worden gemeld. De betaling van de geleverde producten en diensten houdt in dat de afnemer de conforme levering aanvaardt. Voor gebreken die op het ogenblik van de levering verborgen zijn, dient binnen de acht (8) dagen na de ontdekking ervan eveneens op voormelde wijze te worden gereageerd.

  14. Aansprakelijkheidsbeperking: Joy is uitsluitend aansprakelijk voor rechtstreekse schade. In geen geval zal Joy aansprakelijk zijn voor toevallige of onrechtstreekse schade die zou worden veroorzaakt door het gebruik van de door haar geleverde producten of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk werd veroorzaakt door een fout van Joy, zoals, doch niet beperkt tot, communicatiekosten, inkomstenverlies, schade-eisen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de klant of door een derde. In geen geval zal Joy aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, de hardware, de randapparatuur of -software waarin de door haar geleverde producten werden geïmplementeerd door of op instructies van de klant. Voor directe schade, en slechts indien herstel in nature niet mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van Joy tegenover de klant en tegenover derden nooit hoger zijn dan de helft van het bedrag dat de klant heeft betaald voor het specifieke product dat de schade heeft veroorzaakt. Ingeval Joy onderdelen voor verdere assemblage levert, zal de klant de producten waarin ze zijn geïntegreerd slechts op de markt brengen na de nodige testen, en zal hij Joy vrijwaren tegen elke eis tot schadevergoeding door derden ingesteld naar aanleiding van de niet-conforme werking van de door hem geleverde producten, zelfs al mocht komen vast te staan dat deze niet-conforme werking zijn oorsprong vindt in de door Joy geleverde onderdelen. De klant verklaart door Joy volledig op de hoogte te zijn gebracht inzake karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en -beperkingen van de apparatuur en/of software, alsook inzake de problemen van aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen, en ziet af van elke claim tegen Joy ter zake. Joy is niet verantwoordelijk voor de keuze en de geschiktheid van de apparatuur en/of software om de beoogde resultaten te bekomen. Bij installaties of prestaties door Joy i.v.m. internet, kan Joy in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van internet, noch voor <<hacking>>, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, de inhoud van de website(s) van de klant en de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering, kwaliteit van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn, e.d.

   Elke klacht vanwege de klant omtrent de dienstverlening van Joy dient per aangetekend schrijven aan Joy kenbaar gemaakt te worden binnen de veertien (14) dagen na de tussenkomst van Joy waarop de klacht betrekking heeft. Joy zal in geen geval en onder geen enkel beding aansprakelijk zijn voor schade die niet direct en onmiddellijk het gevolg is van of werd veroorzaakt door zijn tussenkomst. Joy zal in geen geval en onder geen enkel beding aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van of werd veroorzaakt door het opvolgen van uitdrukkelijke instructies van de klant.

   Joy zal in eerste instantie enkel gehouden zijn tot het herstel in nature van de schade die direct en onmiddellijk het gevolg is van of werd veroorzaakt door zijn tussenkomst.

  15. Bevoegdheid en toepasselijk recht: Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle geschillen tussen hen onderworpen zijn aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Turnhout zijn bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen.